Telefonas

(8 528) 29 290

Adresas

Lauko g. 20, Lentvaris, Trakų rajonas

El. paštas

info@lhsgimnazija.lt

Tikslai ir uždaviniai

LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS GIMNAZIJOS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2019/2020 m. m.  

PRIORITETAS

Veiksmingo ir  kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas: mokinių pasiekimų gerinimas, asmenybės tobulėjimas, saviraiškos skatinimas, besimokanti organizacija.

 TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Užtikrinti kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėjimą ir augimą:

1.1. mokinio individualios pažangos ir pasiekimų fiksavimo, stebėjimo ir į(si)vertinimo sistemos tobulinimas;

 1.2. įdiegti atnaujintą mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą siekiant savivaldaus mokymosi;

 1.3. plėtoti profesinį tobulėjimą, stebėti ir vertinti mokinio asmeninę pažangą ir pasiekimus.

  1. Tobulinti ugdymo(si) planavimą:

2.1. sistemingai analizuoti mokinių ugdymosi poreikius;

 2.2.  planuoti visų ir kiekvieno mokinio ugdymą(si).

  1. Tobulinti ugdymo(si) organizavimą:

3.1. pritaikyti pamokos  turinį skirtingiems klasės mokinių gebėjimų lygiams, poreikiams, mokymosi stiliams.

  1. Taikyti efektyvesnius ir aiškesnius vertinimo būdus ir kriterijus:

 4.1.  veiksmingiau įgyvendinti gimnazijoje esančius mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo susitarimus;

 4.2. kurti  efektyvias  kiekvieno mokinio asmeninės pažangos įsivertinimo priemones.

  1. Tobulinti gimnazijos veiklos planavimą ir organizavimą siekiant įrodymais grįstų sprendimų priėmimo:

5.1.  apsibrėžti veiklos kokybės vertinimo kriterijus;

 5.2. identifikuoti gimnazijos pasiekimų ir procesų kokybės būseną.

Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.45 - 15:30

Steigėjas