Telefonas

(8 528) 29 290

Adresas

Lauko g. 20, Lentvaris, Trakų rajonas

El. paštas

info@lhsgimnazija.lt

MOKINIŲ UGDYMO, GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMO IR SAUGOS REIKALAVIMŲ NUO 2020 M. GEGUŽĖS 25  D.  TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus

gimnazijos direktoriaus

2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-64

 

 

 

MOKINIŲ UGDYMO, GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO ORGANIZAVIMO IR

SAUGOS REIKALAVIMŲ TRAKŲ R. LENTVARIO HENRIKO SENKEVIČIAUS

GIMNAZIJOJE NUO 2020 M. GEGUŽĖS 25  D.  TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokinių ugdymo, gimnazijos darbuotojų darbo organizavimo ir saugos reikalavimų Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijoje nuo gegužės 25 d. tvarkos aprašas ( toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. V-1245 „Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinųjų sąlygų“, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-11 raštu Nr. SR-2206 „Dėl ugdymo organizavimo 2019-2020 metais bei 2020-05-21 raštu Nr. SR-2343 „Dėl ugdymo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo mokyklose nuo gegužės 25 d.“.
 2. Aprašas reglamentuoja mokinių ugdymo, gimnazijos darbuotojų darbo organizavimo bei saugos reikalavimų būtinąsias sąlygas Gimnazijoje.

 

II SKYRIUS

ĮĖJIMO Į GIMNAZIJOS PATALPAS REIKALAVIMAI

 

 1. Sutartą dieną ir nurodytu laiku mokinius į mokyklą palydi tėvai arba jie ateina savarankiškai, arba pavežami mokinių transportu.
 2. Mokiniai, norintys patekti į mokyklą, nesibūriuoja, o laukia gimnazijos kieme.
 3. Darbuotojai, norintys patekti į gimnaziją, eina po vieną. Jei reikia palaukti, nes įeina kitas asmuo, laukiama lauke.
 4. Laukiant įėjimo į mokyklos patalpas ir patalpose DĖVIMOS nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (veido kaukė, respiratorius ir pan.).
 5. Laukdami savo eilės, mokiniai, darbuotojai gali susipažinti su prie įėjimo į įstaigą paskelbta informacija, atkreipiančia dėmesį į asmens higienos sąlygų laikymosi būtinybę patalpose (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
 6. Įėjęs į gimnazijos tambūrą – mokinys ar suaugęs asmuo – dezinfekuoja rankas dezinfekciniu skysčiu, valosi kojas į dezinfekciniu skysčiu sudrėkintą kilimėlį. Tik atlikus šiuos veiksmus, galima eiti į gimnazijos vidų.
 7. Gimnazijos viduje mokinį, darbuotoją pasitinka įstaigos atsakingas darbuotojas, kuris pamatuoja įėjusiojo kūno temperatūrą. Kūno temperatūra yra normali (iki 37,3 C).
 8. Jei atvykusiojo kūno temperatūra aukštesnė nei 37,3 C- asmuo neįleidžiamas į įstaigą. Jei karščiavimas pasireiškia mokiniui, jis izoliuojamas atskiroje patalpoje, informuojami/iškviečiami mokinio tėvai, konsultuojamasi Karštąja COVID-19 viruso linija tel. 1808. Jei darbuotojo kūno temperatūra aukštesnė nei 37,3 C- asmuo neįleidžiamas į įstaigą, nukreipiamas į sveikatos priežiūros įstaigą, konsultuojamasi tel. 1808.
 9. Atsakingi asmenys nuolat stebi, kad atvykstantieji eilėje laikytųsi saugaus, ne mažesnio kaip 1 metro atstumo, nesistumdytų, neskubėtų.
 10. DRAUDŽIAMA gimnazijoje lankytis asmenims, kuriems privaloma izoliacija.
 11. DRAUDŽIAMA veiklose dalyvauti mokiniams, kuriems pasireiškia karščiavimas bei kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių.
 12. Lankytojai į gimnaziją įleidžiami tik pagal išankstinį susitarimą. Jiems galioja bendros saugaus patekimo į įstaigą taisyklės.
 13. Tėvai, atlydėję vaikus, į gimnaziją įleidžiami su pirštinėmis ir nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės (veido kaukė, respiratorius ir pan.) arba laukia vaikų mokyklos kieme.

 

III SKYRIUS

ASMENS APSAUGOS IR HIGIENOS UŽTIKRINIMO BENDRI REIKALAVIMAI

 

 1. Gimnazijos patalpose dėvimos nosį ir burną dengiančios asmens apsaugos priemonės (veido kaukės, respiratoriai).
 2. Gimnazijos patalpose sudaromos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvų pateikiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Gerai matomoje vietoje, prie įėjimo arba koridoriuose, prie tualetų, yra rankų dezinfekcijai skirtos priemonės.
 3. Visi darbuotojai dirba savo darbo vietose (klasėse, kitose patalpose), vykdo savo pareigines funkcijas laikydamiesi asmens apsaugos reikalavimų, vengia susibūrimų, riboja būtinus kontaktus su kitais darbuotojais iki 15 min., laikosi asmens higienos sąlygų patalpose (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.), susitikimus su mokiniais organizuoja taip, kad būtų išvengta mokinių iš skirtingų klasių kontakto, užtikrina, kad būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas tarp sėdinčių mokinių. Po kiekvieno susitikimo ar konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai.
 4. Gimnazijoje gali dirbti tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (pvz., karščiavimo, slogos, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.) ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. Atvykus pirmą dieną į darbą darbuotojas pasirašo sutikimą dirbti karantino sąlygomis (priedas 1).
 5. DRAUDŽIAMA gimnazijoje lankytis darbuotojams, kuriems privaloma izoliacija.
 6. REKOMENDUOJAMA išlaikyti ne mažesnį kaip 1 m atstumą tarp visų gimnazijoje esančių asmenų.
 7. Darbuotojai, vykdantys mokinių pavėžėjimą, laikosi bendrų asmens apsaugos užtikrinimo rekomendacijų (dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones bei reikalauja to iš pavežamų mokinių), užtikrina transporto priemonės valymą ir dezinfekciją, organizuoja mokinių pavėžėjimą taip, kad tarp transporto priemonėje sėdinčių mokinių būtų išlaikomas 1 metro atstumas.
 8. Darbuotojai, į kurių pareigas neįeina tiesioginis kontaktas su mokiniais, PRIVALO vengti tiesioginio kontakto su mokiniais, laikytis saugaus atstumo, apie pastebėtus pažeidimus informuoti ir pastabas reikšti su klase (asmeniu) dirbančiam pedagogui.
 9. Darbuotojai, organizuojantys patalpų valymą ir dezinfekciją, užtikrina, kad patalpose, kur vyksta mokinių užsiėmimai, būtų užtikrintas kuo dažnesnis patalpų vėdinimas (prieš atvykstant mokinimas ir per pertraukas). Dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, suolai, stalai, rankenos, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir pan.) valomi paviršiams skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną arba pertraukų metu. Bendros naudojamos patalpos (salės ir pan.) valomos ir vėdinamos po kiekvienos klasės apsilankymo. Valomas ir dezinfekuojamas inventorius, jei juo naudojasi daugiau nei vienas mokinys. Aplinkos valymas ugdymo paslaugų teikimo vietoje atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327.pdf
 10. Pastebėjus, kad įstaigos darbuotojui ar mokiniui staiga pasireiškė karščiavimas (37,3 C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.,), nedelsiant asmenys nušalinami nuo darbo ar pašalinami iš užsiėmimų, izoliuojami. Darbuotojui patariama susiekti su šeimos gydytoju arba konsultuotis tel. 1808; jei karščiavimas pasireiškia mokiniui- informuojami jo tėvai, patariama konsultuotis su šeimos gydytoju arba tel. 1808.
 11. Gimnazijoje užtikrinama, kad mokiniams ir darbuotojams būtų nuolat primenama apie asmens apsaugos priemonių dėvėjimo bei apie asmens higienos taisyklių laikymosi būtinumą (žodžiu, skelbimų lentose, susitikimu metu ir pan.).

 

IV SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 1. Vasaros poilsio stovykla organizuojamas darbo dienomis (nuo birželio 8 iki birželio 12 d.). Užsiėmimai vyks pagal vasaros stovyklos veiklos planą, kuriame numatytos sanitarinės pertraukėlės patalpų valymui/vėdinimui atlikti. Konsultacijos, neformaliojo švietimo veiklos vyksta pagal patvirtintus tvarkaraščius, laikantis bendrųjų saugos rekomendacijų. Neformaliojo ugdymo veiklų vykdymo rekomendacijos https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20NEFORMALIOJO%20VAIK%C5%B2%20%C5%A0VIETIMO%20ORGANIZAVIMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20(V-1162). pdf
 1. Vasaros poilsio stovykla organizuojama maksimaliai laikantis klasių izoliacijos principo: vaikai lanko tą pačią klasę, veikla organizuojama taip, kad būtų išvengta kontakto su kitais gimnazijos darbuotojais.
 2. Maitinimas gimnazijos bus organizuojamas vasaros poilsio stovyklos dalyviams.
 3. Rekomenduojama, organizuojant mokinių ugdymo veiklas, projektus, klasių veiklas ir pan., prioritetą teikti veiklų organizavimui lauke, laikantis visų būtinų saugos rekomendacijų (dėl dalyvių skaičiaus, atstumų, rekomenduojamų apsaugos priemonių dėvėjimo ir pan.). Renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau kaip 30 dalyvių vykdymo rekomendacija: https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/D%C4%96L%20RENGINI%C5%B2%2C%20KURIUOSE%20DALYVAUJA%20NE%20DAUGIAU%20NEI%2030%20DALYVI%C5%B2%2C%20LANKYMO%20B%C5%AATIN%C5%B2%20S%C4%84LYG%C5%B2%20(V-1153).pdf

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Aprašas įsigalioja 2020 m. gegužės 25 d. ir galioja iki teisės aktų pakeitimų.
 2. Aprašą, jo papildymus ar pakeitimus tvirtina Gimnazijos direktorius.
 3. Aprašas viešai skelbiamas gimnazijos internetiniame tinklapyje.

 

 

_______________________________

 

 

 

 

.
Pamokų laikas:

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 10.00 - 10.45

4. 11.05 - 11.50

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

8. 14.45 - 15:30

Steigėjas